Wednesday, June 25, 2008

Site Analysis - Орчны тойм шинжилгээ

Before departing for the visits to the two sites yesterday, on Monday we carefully went through these notes on site analysis with the team.

Site Analysis - Орчны тойм шинжилгээ

1. Хүрээлэн буй орчин ба байрлал:
•Хүрээлэн буй орчин: Энд барилгын байршилын асуудал илүү хамаарна. Чиний барилга байр зүйн өвөрмөц онцлог /гол, мөрөн, далай г.м/ эсвэл байгууламжуудтай /хот, гүүр, далан г.м/ хэрхэн холбогдон байршиж байна?
•Байрлал: Энэ нь барилгын орчин тойрны асуудалтай шууд хамаарна. Газрын өндөр нь хэр зэрэг юм? Суурийн тогтворжилт нь ямар юм? Тэнд ямар ургамал ургадаг юм? Ямар төрлийн барилга байгууламж зонхилож байна? Барилгын маштаб, хэмжээ нь ямар байх юм? Нийгэм болон соёлын асуудлыг нь яаж авч үзсэн юм? гэх мэт.

2
. Хүрээлэн буй орчны төрөл: Захын хороолол, хөдөө, тосгон, захын байрлал/ус ба газрын/, усан дээр /гол, мөрөн, тэнгис г.м/, хад цохио.

3
. Хүрээнлэн буй орчны хүчин зүйлс ба агуулга:
•Арга барил ба хандлага
•Өдөр ба шөнийн уур амьсгал
•Нарны тусгал
•Байгууламжаас үүсэр сүүдэржилт
•Далайн түвшинээс дээших өндөр
•Барилга дотор болон гадна талаасаа хэрхэн харагдах үзэмж

4
. Орчны шинжилгээ хийхэд юу авч явах хэрэгтэй вэ?
•Харандаа, бал г.м
•Ноорог дэвтэр
•Шугамдсан цаас
•Маштабны шугам ба хэмждэг тууз
•Газрын зураг /хэрэв боломтой бол байр зүйн газрийн зураг/
•Камер

5. Бичлэг зурагнуудаа хэрхэн яаж ашиглах вэ?
Олж авсан мэдээллээ газрын зураг дээрээ маштаблан зурж тамдэглэн түүнийгээ өөрийн газрын шинжилгээн дээр хэрхэн авч үзэхээ мэддэг байх хэрэгтэй. Нэмэлт материал /фото зураг, тэмдэглэл/-ууд өөрийн зурагтай чинь холбоотой бол ашигладаг байх хэрэгтэй.
•Байрлалын төлөвлөгөө / байршил/
•Газрын төлөвлөгөө: Эргэн тойрны байгууламж, ургамал, газрын өндөр гэх мэт.
•Байрлалын хэсэг
•Гудамжны өндөржилт /өндөр/
•Зарим деталь /материйл, барилга байгууламж, хүрээлэн буй орчин гэх мэт/

Preparing the Location Plan and Site Plan for each project would be the first steps, accompanied by site models made of card - critical given the topography in each case.

Trans. Davadorjiin Bolormaa based on based on Do K., Siew A., Schreven L., Lena, Loo R., Holmeseth K., Iu W. (2006) Point of Reference, First Edition, Perth, WA, Curtin University of Technology, 80 pages (ISBN 1 740 67455 3)

No comments: