Wednesday, June 25, 2008

Essential Skills - Суурь чадвар

To begin the projects for Yarmag and Sanzai, with two architecture graduate trainees, Lkhagva and Gursed, and four students, I began by setting out for agreement six main steps for approaching design projects, based on a book by (my former student) Do* et al;

Суурь чадвар - Essential Skills

6 stages
1. Товч ойлголт (The Brief): Төслийн товч санааг дүрсэлнэ. Үүнийг хийхэд ямар зүйл сурах шаардлагатай, ямар онцгой ур чадвар /бодох, зурах, харилцааны/ байх хэрэтэй вэ гэдгээ төлөвлөнө.

2. Тайлбар (The interpretation): Товч ойлголтоо тайлбарлан зарим онцгой хэсгийг нь дэлгэрүүлэн тайлбарлан ойлголмжтой болгоно. Төслийн сэдэвтэй хамаатай судалгаа хийн, тайлбарлаж чадахгүй байгаа зүйлээ буруу эхлэхээс нь өмнө бүх зүйлийг тодорхой болгох хэрэгтэй.

3. Дэлгэрүүлэх (The inspiration): Энэ хэсэгт чи ямар утга санааг илэрхийлж байгааг илүү чиглүүлж тайлбарлана. Энгийн түвшинд чиний санааны илэрхийлэл нь юу юм? Дээд түвшинд чиний санаа архитектурын ямар байр суурь, загварын философийг агуулж байгааг тайлбарлана.

4. Шинжлэн судлах (The exploration): Шинжлэн судлах нь нарийн нягт процесс бөгөөд загвар, зураг, санаануудаа өөр ур чадвараар хөгжүүлэн сайжруулах явц юм. Эцэст нь өөрийн дизайныг амаар болон биетээр /архитектурын зураг ба загвар/ товч байдлаар тайлбарлахыг шаардана.

5. Боловсруулалт ба илрэл (Refinement and Expression): Сайн дизайнер нь хамгийн шилдэг гэсэн санаагаа гүйцэлдүүлэхэд хэр зэрэг хугацаа шаардлагатай таамаглаж чаддаг.

6. Хангамж ба гүйцэтгэл (Delivery and Execution): Энэ хэсэгт чиний бүх ур чадварыг шаарданана. Энд сайн зурсан төслийг харахаас илүү муу зүйл гэж байхгүй. Магадгүй санаа нь хүчтэй ч гэсэн илтгэх арга барил нь дизайн хийх процессын туршид сурсан ур чадварт хүчтэй нөлөөлдөг.

Trans. Bolormaa Davaadorj based on * Do K. (Khoa), Siew A. (Adelyn), Schreven L., Lena, Loo R., Holmeseth K., Iu W. (2006) Point of Reference, First Edition, Perth, WA, Curtin University of Technology, 80 pages (ISBN 1 740 67455 3)

1 comment:

samraat said...

sangambayard-c-m.com